regulamin aukcji


REGULAMIN AUKCJI ONLINE MUSHCHELKA SP. Z O.O.

Definicje

Dom Aukcyjny - Dom Aukcyjny Mushchelka Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 21 lok. 16
Partner merytoryczny - firma, która za pośrednictwem Domu Aukcyjnego wystawia swoje obiekty na aukcjach online prowadzonych przez Dom Aukcyjny. Zasady wystawiania obiektów przez Partnera Merytorycznego reguluje odrębna umowa miedzy stronami.
Partner Internetowy - firma, w której domenie oraz przestrzeni internetowej znajduje się kopia w pełni funkcjonalnego serwisu Aukcji Online.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki, powierzony Domowi Aukcyjnemu do sprzedaży na Aukcjach Online
Aukcje Online - serwis internetowy, służący do przeprowadzania aukcji internetowych, działających.
Aukcja Ext-Bid (Aukcja z przedłużeniem) - aukcja , w której oferta złożona w ostatnich 2 minutach przewidzianego czasu, powoduje przedłużenie czasu aukcji o kolejne 2 minuty. Jest to modyfikacja Aukcji Online.
Aukcje Live - Aukcje w Internecie odbywające się razem z aukcją na sali w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do tego rodzaju aukcji udostępniane jest przez zewnętrzne firmy : OneBid.pl
Użytkownik (Kupujący) - użytkownik serwisu Aukcje Online lub Aukcji Live, którego działanie ma na celu dokonanie zakupu obiektu w drodze aukcji.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena rezerwowa - ukryta cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany.

Premium - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 15%. Opłata zawiera podatek Vat.


I. Postanowienia ogólne

 1. Na Aukcjach Online wystawiane są wyłącznie obiekty o charakterze dzieł sztuki i/lub obiektów kolekcjonerskich.

 2. Obiekty są powierzone Domowi Aukcyjnemu do sprzedaży przez osoby trzecie lub przez Partnera Merytorycznego. Obiekty podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania przez Dom Aukcyjny lub Partnera Merytorycznego.

 3. Dom Aukcyjny nie umożliwia wstawiania obiektów na Aukcje Online automatycznie poprzez sieć Internet.

 4. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych na stronach internetowych ze stanem faktycznym.

 5. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie trwania aukcji uzupełniają opis.

 6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 7. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.

 8. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.

 9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 10. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji w Internecie (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania.

 11. Do wzięcia udziału w Aukcjach Online nie jest wymagane wpłacenie wadium.

II. Rejestracja i Użytkownicy

 1. Użytkownikami serwisów Aukcje Online mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Aukcji Online wymaga zarejestrowania się w systemie i utworzenia konta. Kupujący będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, adres domowy, telefon kontaktowy. W celu utworzenia konta, Użytkownik podaje swój login, hasło oraz dane do odzysku hasła.
 3. Konto zostanie aktywowane, gdy Użytkownik kliknie na link aktywacyjny, przesłany przez Dom Aukcyjny na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 4. Rejestracja i założenie konta Użytkownika dokonuje się w chwili kliknięcia przez Użytkownika na link aktywacyjny, o którym mowa. W przypadku gdy link nie zostanie kliknięty w ciągu 7 dni , Dom Aukcyjny usunie dane osobowe użytkownika ze swoich baz.
 5. Dom Aukcyjny może zarejestrować i utworzyć konto użytkownika bez procedury wysyłania linku, za zasadzie odrębnej autoryzacji.
 6. Kupujący zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. W celu aktualizacji danych należy skontaktować się z Domem aukcyjnym : [email protected]
 7. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.
 8. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo usunięcia Użytkownika, bądź jego zawieszenia uniemożliwiając mu branie udziału w licytacji online, jeżeli działanie Użytkownika było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów). W takim przypadku Dom Aukcyjny ma prawo zawiadomić inne Domy Aukcyjne o tym fakcie .
 9. Dane Użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 10. Przystępując do aukcji uczestnik/użytkownik potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz - stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Mushchelka Sp. z o.o. dla celów marketingowych (dane podawane są dobrowolnie; użytkownik ma prawo wglądu i ich poprawiania.)

III. Miejsce Aukcji

 1. Aukcja Online odbywa się w serwisach internetowych pod adresem: http://www.mushchelka.onebid.pl
 2. Jeżeli aukcja odbywa się przy udziale Partnera Merytorycznego, wówczas informacja o tym będzie widoczna na stronach serwisów.
 3. Wszystkie obiekty sprzedawane na Aukcji Online lub Live można oglądać w siedzibie Domu Aukcyjnego (lub w siedzibie Partnera Merytorycznego, o ile aukcja jest prowadzona przy jego udziale). Dom Aukcyjny proponuje wykorzystanie tej możliwości do bliższego zapoznania się z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.

IV. Przebieg Aukcji Online i Ext-bid

 1. Aukcje odbywają się w określonych ramach czasowych.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie Aukcji Online następuje w określonym dniu i godzinie.
 3. Zakończenie Aukcji ext-bid następuje wówczas, gdy żaden z uczestników licytacji nie zalicytuje w ostatnich 2 minutach przewidzianego czasu aukcji.
 4. Użytkownik potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku "licytuj" składa wiążącą ofertę aukcyjną zgodnie z Art.70 K.C.
 5. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 6. System Aukcji Online rejestruje wielkość ofert oraz czas ich złożenia - mogą one być przeglądane przez zarejestrowanych Użytkowników na stronie "Historia licytacji".

V. Unieważnienie oferty

 1. Unieważnienie oferty złożonej omyłkowo przez Użytkownika może być dokonane wyłącznie po pisemnym uzasadnieniu przesłanym do Domu Aukcyjnego (pocztą lub na adres [email protected] ). Dom Aukcyjny ma prawo odmówić wycofania błędnej oferty jeżeli może to wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie serwisu oraz przebieg aukcji, oraz gdy takie zgłoszenie dotarło później niż na 24 godziny przez planowanym zakończeniem aukcji.

VI. Warunki zakupu

 1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany obiekt w czasie trwania Aukcji Online (ext-bid).
 2. Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie Premium - opłata organizacyjna w wysokości 15% (zwaną Premium). Premium zawiera podatek VAT.
 3. Należność za zakupione obiekty (kwota wylicytowana + Premium) powinna zostać wpłacona w całości w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego, kartą płatniczą (przez Internet lub w siedzibie Domu Aukcyjnego) oraz gotówką.
 4. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na konto: 38 1090 2590 0000 0001 3075 5119 (Bank Zachodni WBK Polska o/W-wa). Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Kupujący.

VII. Reklamacje

 1. Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony obiekt, jeżeli jego opis katalogowy nie zgadza się ze stanem faktycznym, co powinno być poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. W przypadku zawarcia umowy na odległość (Aukcje Online oraz ext-bid), nabywca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ten przepis nie stosuje się do Aukcji Live ponieważ towarzyszą one zawsze publicznej aukcji na sali.

VIII. Odbiór obiektów

 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Domem Aukcyjnym.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego (lub Partnera Merytorycznego) w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków z Domem Aukcyjnym. Dom Aukcyjny może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Dom Aukcyjny może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.